Sant Feliu de Llobregat

2. Ara Sant Feliu net, endreçat, de qualitat i més segur

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria de neteja, manteniment, ordenació urbanistica, rehabilitació d'espais i edificis públics i seguretat ciutadana

2.   NET, ORDENAT, DE QUALITAT I MÉS SEGUR


UN ESPAI PÚBLIC NET I AMABLE


NETEJA DE CARRERS, PLACES I PARCS

·      Millorarem la neteja dels carrers i places, la recollida de residus i la jardineria de la nostra ciutat mitjançant l'increment del control i vigilància de les empreses contractistes. Per aconseguir aquests objectius:

  • Realitzarem una vigilància i un control municipal més exhaustiu de la prestació d'aquests serveis, establint dins de l'estructura municipal la figura de la persona responsable del servei.
  • Les empreses concessionàries d'aquests serveis seran auditades anualment tant quantitativa com qualitativament per altres externes especialitzades, que a més de l'avaluació de la gestió hauran d'aportar propostes de millora.

o   Es fomentarà la informació i la col·laboració de la ciutadania en el respecte de les normes i ordenances

o   S'impulsarà la utilització l'app Millorem Sant Feliu per comunicar a l'Ajuntament les deficiències que es produeixin.

·      Farem de la neteja de carrers i places un element distintiu de la ciutat. Per a això, implementarem una unitat destinada a la neteja de parets, senyals i mobiliari urbà, a més de les campanyes de sensibilització i educació ciutadana, i l'acció dels educadors de barri i la policia local, revisarem les ordenances per primar els treballs a la comunitat com a fórmula compensatòria de les sancions econòmiques que s'imposin per les infraccions que es produeixin.

·      La política municipal referida als animals de companyia afavorirà la convivència dels mateixos en l'entorn urbà. Per això, a més de la millora i manteniment dels espais reservats per a aquests animals (pipican), s'intensifiquessin les accions de vigilància, control i, arribat el cas, de sanció en el cas de conductes incíviques dels seus amos.

·      Vetllarem pel respecte a les normes perquè l'ús de l'espai públic sigui respectuós amb els drets de tots. Per a això prestarem especial atenció, a aspectes com el soroll, la disciplina circulatòria, urbanística, d'ocupació i ús de l'espai públic, tot això amb la finalitat de preservar la convivència entre veïns i veïnes.

 

MANTENIMENT

·      Aplicarem plans de manteniment sistemàtic de la via pública, de les instal·lacions present en elles (il·luminació semàfors, senyalització) i del mobiliari urbà, per evitar la degradació dels espais públics. De la mateixa manera, els serveis municipals tindran els mitjans necessaris per a l'atenció de les urgències que es produeixin en aquests àmbits del manteniment urbà.

·      Impulsarem la rehabilitació i el manteniment sistemàtic dels equipaments i edificis municipals. Aplicarem durant el mandat les conclusions del pla d'accessibilitat per a la seva millora i els resultats de les auditories energètiques per incrementar l'estalvi en els consums i l'eficiència de les seves instal·lacions (il·luminació i climatització), així com l'estalvi i la reutilització d'aigua. En aquells espais on tècnicament sigui possible s'afavorirà l'autogeneració d'energia per al consum propi dels mateixos.

·      Actuarem sobre l'arbrat, fent compatible l'increment de la massa arbòria dins l'espai urbà amb la seva convivència en voreres i al costat d'edificis. Per a això, es tendirà a servir més les espècies menys nocives per a les voreres i la poda busqués més de l'increment de massa arbòria que aquesta sigui menys invasiva en els espais privats.

 

UNA CIUTAT ORDENADA I AMB EQUIPAMENTS DE QUALITAT


ESPAI PÚBLIC

·      Finalitzarem la urbanització del Carrer del Pla, amb una configuració que allunyi el trànsit de pas per Sant Feliu de habitatges mitjançant una àmplia mitjana i pantalla verda. Amb això donarem lloc a una via de serveis i aparcament per al barri separada del vial de passada, que contarà amb un carril per sentit.

·      Urbanitzarem la part final del Carrer Agustí Domingo, que confronta amb el Passeig Compte Vilardaga, perquè la seva configuració s'equipari al tram remodelat amb la Llei de Barris.

·      Reurbanizaremos la Plaça Lluís Companys, per igualar la seva configuració amb la part oberta recentment i, al mateix temps, la connectarem amb el Carrer Pi i Margall a l'altura de la Catedral, mitjançant un passatge de vianants.

·      Modificarem el planejament urbanístic de l'espai que ocupava l'antiga cimentera CEMEX perquè permeti noves activitats econòmiques d'alt valor afegit i baix impacte ambiental, amb preferència per les activitats relacionades amb l'economia verda i circular de la ciutat i no pugui implantar-se, mai més, una indústria pesada i contaminant.

·      Iniciarem una política d'adquisicions d'espais privats per millorar la vialitat pública i "esponjar" zones que necessitin zones verdes.

 

EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE QUALITAT


·      Conclourem la remodelació del Centre Cívic de Roses Castellbell

·      Rehabilitarem l'edifici modernista de l'antiga Escola Tramuntana, actualment en mal estat, per ubicar el Casal de la Igualtat de Sant Feliu, i en el qual puguin tenir la seva seu entitats i associacions ciutadanes relacionades amb aquest objectiu.

·      Adequarem les plantes superiors de l'edifici contigu al Centre Parroquial, per destinar-lo a atendre emergències habitacionals.

·      Rehabilitarem integralment l'edifici de l'Ajuntament de gairebé 100 anys. Amb aquesta rehabilitació a més de reparar les deficiències estructurals, s'adequaran els espais prestar una millor atenció a la ciutadania, afavorir l'operativitat dels serveis públics, així com un notable increment de l'eficàcia i eficiència energètica de les seves instal·lacions (il·luminació, climatització, tancaments ), que suposi un estalvi net dels seus costos de funcionament.

 

MÉS SEGUR

·      Potenciarem l'acció de la Junta Local de Seguretat en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, en tant que és el cos policial responsable de la seguretat, amb l'objectiu de preveure i planificar les accions més eficaces per garantir la seguretat ciutadana.

·      Completarem la plantilla d'agents de la policia local, amb nous efectius i reposant les vacants i jubilacions.

·      Establirem la policia de barri, mitjançant el patrullatge a peu o amb bicicleta i sempre que sigui possible conjunt amb els Mossos d'Esquadra.

·      Oferirem informació veraç, periòdica i clara sobre la victimització real existent a Sant Feliu, per combatre la sensació d'inseguretat. Sensació que s'alimenta d'una rumorologia - de vegades interessada - que la incrementa o l'atribueix a determinats col·lectius. També reforçarem la Xarxa Antirumors, per detectar i combatre percepcions equivocades i desinformacions interessades sobre els temes de seguretat.

Revisarem l'enllumenat de la via pública per evitar sensacions d'inseguretat derivades d'una il·luminació insuficient, de la presència d'obstacles (arbres, branques, mobiliari) o d'un disseny inadequat de l'espai públic.

 

Tornar al índex dels 10 objectius del programa socialista