Sant Feliu de Llobregat

3. Ara sant Feliu garant dels drets socials

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria d'alimentació, subministres bàsics (llum, gas i aigua), educació, salut, treball i habitatge

3.GARANT DELS DRETS SOCIALS BÀSICS


ALIMENTACIÓ

Programa de garantia alimentària. Continuarem garantint l'accés a una alimentació sana i equilibrada per a tota la ciutadania a través de les beques menjador, el menjador social, el fons de contingència i els programes de repartiment d'aliments.
Ampliarem el funcionament i la cobertura de les targetes per a l'adquisició d'aliments frescos i productes d'higiene personal a la xarxa de comerç local per a aquells col·lectius amb dificultats econòmiques.
Reclamarem a la Generalitat que torni a dotar els menjadors escolars en l'educació secundària o s'ofereixin alternatives a través dels menjadors de la primària a l'alumnat que ho necessiti.

 

SERVEIS ESSENCIALS (ELECTRICITAT, AIGUA I GAS)

Reforçarem el pla de garantia dels subministraments essencials (electricitat, aigua i gas) per combatre la pobresa energètica entre les famílies vulnerables i el complementarem amb accions formatives entre els usuaris per potenciar la reducció del seu consum.
Crearem una línia especifica d'ajudes econòmiques orientades a l'estalvi i eficiència dels consums energètics i d'aigua a les llars de famílies vulnerables, mitjançant reformes estructurals dels mateixos.

 

EDUCACIÓ

Treballarem per reduir el fracàs escolar i la millora de l'ensenyament a la nostra ciutat, conjuntament amb la comunitat educativa i les Associacions de Familiars d'Alumnes (AFA), mitjançant la creació d'un servei municipal de suport horari lectiu i extraescolar (repàs, tècniques d'estudi, acompanyament individualitzats).
Combatrem l'absentisme escolar amb la implicació dels diferents serveis municipals (educadors de carrer, serveis socials, policia local) i agents educatius.
Desenvoluparem un programa de sensibilització i abordatge dels problemes de convivència a les aules (assetjament escolar) amb els equips pedagògics
Promourem la utilització dels equipaments dels centres educatius fora de l'horari escolar per a realitzar tallers d'estudi i activitats extraescolars que afavoreixin la conciliació de la vida personal, laboral, familiar i social i també la celebració d'altres activitats ciutadanes que contribueixin a la cohesió social entre la ciutadania.
Prosseguirem amb el programa municipal per a la universalització i reaprofitament dels llibres de text i material escolar, de manera que es fomenti la igualtat d'oportunitats i els comportaments sostenibles.
Donarem suport i assessorament a les AFA perquè puguin millorar el seu funcionament i eficàcia, així com la seva funció com a agents clau del sistema educatiu.
Impulsarem l'Escola de Persones Adultes com a centre de referència per a la formació continuada de la població i la situarem com a peça clau per a la promoció de la innovació oberta, social i ciutadana.
Promourem a les escoles projectes singulars amb artistes per potenciar la formació musical i artística.

·Fomentarem la col·laboració entre els centres de secundària i les empreses locals per desenvolupar la realització de pràctiques i promoure la inserció laboral.

Promocionarem el prestigi de la Formació Professional com una camí d'èxit laboral molt necessari per a l'economia i la societat.
Promocionarem amb el Consell Escolar Municipal l'interès per la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques i les arts (competències STEAM) entre l'alumnat, amb especial incidència entre les dones, com a disciplines amb més potencial de sortida professional i de contribució als reptes de la nostra societat.
Fomentarem l'estudi dels idiomes entre la població de la ciutat com una competència que millora l'ocupabilitat de les persones. Reclamarem la instal·lació d'una delegació de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) a la ciutat.

·Incrementarem el personal de suport a les Escoles Bressol.

Crearem passarel·les entre les Escoles Bressol i les de primària per afavorir la coordinació entre professionals, així com la transició dels alumnes entre les mateixes.
Promocionarem el coneixement de les bones pràctiques a les escoles i instituts de la ciutat, mitjançant l'intercanvi de les mateixes entre els professionals educatius.

 

SALUT

Defensarem la millora dels serveis sanitaris que presta el servei públic de salut (CATSALUT) als CAP, el manteniment de les dotacions de professionals, la recuperació d'especialistes i de les emergències durant les 24 hores a la ciutat.

·Impulsarem la recuperació del servei de farmàcia de guàrdia per a les 24 hores.
·Desenvoluparem programes de sensibilització i formació sobre dels hàbits saludables i el consum responsable, amb especial incidència en les festes populars i actes públics.
·Fomentarem l'esport a l'aire lliure com a activitat lúdica i cohesionant entre tots els sectors socials.
·Continuarem promocionant els itineraris saludables a la ciutat i els espais naturals.
·Impulsarem en totes les escoles i instituts un programa sobre hàbits alimentaris saludables, consum responsable i beneficis de l'alimentació de proximitat.

 

TREBALL DECENT I LLUITA CONTRA L'ATUR

Destinarem més recursos a programes d'inserció laboral per a persones en situació d'atur de llarga durada. Per a això, es reforçarà el servei personalitzat d'acompanyament i recerca activa de feina i el programa d'ajuda a les empreses de la ciutat que contractin persones en aquesta situació de forma indefinida o com a mínim per un any.
Desenvoluparem el programa Primer Ocupació. Cada any farem una convocatòria pública anual durant l'estiu per a la contractació de joves de la ciutat que acaben la seva formació universitària o professional i que busquen una primera experiència laboral que els ajudi a començar en el món laboral
El salari mínim de referència de la ciutat que ara està en 14.000 € anuals s'actualitzés amb l'evolució de l'IPC, com a mínim, i a més de aplicar-lo en l'Ajuntament exigirem a través de la incorporació de clàusules socials en els processos de licitació pública que també s'apliqui al personal de les empreses proveïdores o concessionàries.
Reforçarem l'Escola de Persones Adultes, perquè aquelles que estiguin en una situació d'atur o ocupades adquireixin les titulacions bàsiques necessàries per a prosseguir i aprofitar l'oferta de formació professional.
El Servei Local d'Ocupació orientarà la seva oferta formativa al fet que les persones en atur adquireixin noves competències i habilitats, que estiguin d'acord amb les noves necessitats productives, especialment en els sectors amb forta demanda laboral.
Incorporarem també la formació en competències transversals bàsiques com els idiomes o l'ofimàtica i en aspectes més innovadors de l'activitat productiva (Indústria 4.0, rehabilitació i manteniment ambiental), així com en la capacitació de perfils en l'àmbit de les TIC (programació i anàlisi de dades).

 

ACCÉS I PERMANÈNCIA EN UN HABITATGE DIGNE

Potenciarem la Borsa Municipal d'Habitatge incrementant l'oferta de pisos de lloguer a preus assequibles. Per això oferirem als propietaris que els integren en la mateixa:

la millora de la cobertura de les assegurances.
la bonificació fins al 95% les taxes i impostos de les obres de millora i adequació,
la bonificant fins al 50% de l'IBI durant els primers 5 anys.

·Desenvoluparem el II Pla Local d'Habitatge, que suposarà més habitatge de lloguer social i assequible, així com de protecció oficial i tutelada.

Promocionarem la gestió cooperativa i d'altres formes socials d'accés a l'habitatge tant en règim de lloguer com propietat, tots dos a preus assequibles
Desenvoluparem tot el sòl públic destinat a habitatge per a la creació de nova oferta destinat a lloguer social i / o assequible, i també a l'habitatge de protecció oficial.
Establirem que els habitatges de protecció oficial impulsades per l'Ajuntament conservaran aquesta condició a perpetuïtat. Per a això, exercirem el dret de tempteig i obligarem a que no puguin ser venudes a preu de mercat.
Farem una anàlisi exhaustiva dels pisos buits de la ciutat perquè siguin incorporats al mercat de l'habitatge i incrementarem l'IBI dels mateixos si no es fa.
Impulsarem la rehabilitació dels edificis plurifamiliars i habitatges. Ampliarem les línies d'ajudes econòmiques per a les obres de millora de l'aïllament, l'eficiència energètica, l'accessibilitat i l'estat de conservació dels mateixos.
Modificarem la regulació urbanística per fer més fàcil la instal·lació d'ascensors en els blocs plurifamiliars, així com l'accés als programes d'ajudes destinades a això.

 

Tornar al índex dels 10 objectius del programa socialista