Sant Feliu de Llobregat

4. Ara Sant Feliu generador d'igualtat

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria d'igualtat, referides a persones amb capacitats diverses, igualtat de genera i diversitat sexual (LGTBI), atenció a gent gran i joves

4.GENERADOR D'IGUALTAT

 

Millorarem l'assistència personalitzada a les persones i col·lectius que requereixen una especial atenció en funció de la seva situació, condició o característiques, amb l'objectiu de garantir-los que puguin exercir plenament i en igualtat els seus drets. Per a això, ampliarem en tres professionals dels recursos humans de l'Ajuntament destinats a aquest fi.

 

PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES

Exigirem a les empreses que contractin amb l'Ajuntament el compliment de l'obligació legal d'integrar laboralment en les seves plantilles un mínim del 2% de persones amb capacitats diverses, mitjançant la incorporació de clàusules socials en la contractació

·Crearem una reserva a la contractació pública municipal per a Centres Especials de Treball i Empreses d'Inserció executin una part de les obres i serveis.

Impulsarem una línia d'ajuts addicional perquè les persones o les famílies amb membres en situació de gran dependència puguin realitzar les reformes necessàries en el seu domicili que garanteixin l'accessibilitat o participar en les reformes de la seva comunitat de veïns.

Reservarem del 10% en les promocions d'habitatge públiques de lloguer que impulsi l'Ajuntament per a les persones o les famílies amb almenys un membre amb un grau de discapacitat reconeguda del 33% o superior.

Executarem durant aquest mandat el Pla local d'Accessibilitat, que comporta l'eliminació de tots els obstacles existents en els espais públics de caràcter físic o sensorial, així com en els equipaments, edificis i serveis públics.

·Activarem el Protocol per l'Accessibilitat que obliga a l'Ajuntament a consultar abans de cada inversió en l'espai públic a les associacions representatives de les persones amb capacitats diverses.

Treballarem per l'eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l'accessibilitat en els edificis privats, que no vinguin obligats per la legislació, ia la resta vetllarem per l'estricte compliment de les normes aplicables.

Garantirem el desplaçament a les persones amb capacitats diverses als centres d'atenció especialitzada i gestions públiques, mitjançant el conveni amb el Consell Comarcal. .

Farem efectiu el dret integració de nens i nenes amb capacitats diverses facilitant la seva participació en els centres d'estiu i lleure

Reclamarem al Govern de la Generalitat una Llar Residència per a les persones amb capacitats diverses.

IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL (LGTBI)

Impulsarem la incorporació de la perspectiva de gènere a tota l'acció municipal.
Aplicarem en el si de l'Ajuntament el Pla d'Igualtat - que té com a objectius evitar qualsevol pràctica discriminatòria per raó de gènere o orientació sexual, així com combatre les diferències salarials en les activitats professionals més feminitzades - de forma consensuada amb la representació sindical del personal.
Exigirem l'existència i aplicació de Plans d'Igualtat a les empreses que contractin amb l’Ajuntament mitjançant la incorporació de clàusules socials en les licitacions. També difondrem i promourem l'adopció dels mateixos per part de les empreses de la ciutat.
Impulsarem a través del Consell Escolar Municipal la incorporació de la perspectiva de gènere i el respecte a la diversitat d'orientació sexual en el currículum escolar i reforçarem els tallers i mòduls formatius que promoguin la igualtat efectiva entre homes i dones, la salut psicoafectiva, i l'eradicació de comportaments violents, masclistes i contraris a la diversitat sexual.
Impulsarem un pla específic per als centres de secundària, amb activitats educatives específiques de promoció de la igualtat de gènere, el respecte a la lliure orientació sexual i la diversitat de la seva identitat psicosexual en les persones LGTBI. Mantindrem una acció vigilant sobre els comportaments que afavoreixin comportaments que erosionin la llibertat de les dones, la seva autoestima i lliure desenvolupament, així com a la lliure elecció d'orientació sexual.
Establirem una atenció especial a les persones, que així ho requereixin, en raó a garantir la seva lliure orientació sexual i atendre la diversitat de la seva identitat psicosexual, amb especial atenció entre la joventut.
Reforçarem els protocols municipals de prevenció de la violència masclista que integri els serveis socials, el departament de la dona, el centre de la dona Neus Miró, la fiscalia i les policies municipal i autonòmica.
Donarem més protagonisme i participació en la definició i aplicació de les polítiques municipals orientades a la igualtat per raó de gènere o orientació sexual al Consell per la Igualtat, conjuntament amb totes les entitats i associacions feministes i aquelles compromeses en el respecte a la diversitat en l'orientació sexual de les persones.

 

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Reforçarem els serveis de l'atenció domiciliària per a gent gran, amb capacitats diverses o amb dependència que visquin al seu domicili.
Incrementarem el servei de teleassistència, per no deixar a ningú que ho necessiti sense poder accedir a aquesta prestació de forma gratuïta.

Construirem habitatges tutelats i autogestionades per a gent gran amb serveis adaptats perquè puguin mantenir la seva autonomia, alhora que reben l'atenció i els serveis adequats.

Reforçarem l'oferta d'activitats orientada a aquest col·lectiu tant al Casal de la Gent Gran com a la xarxa de centres cívics de la ciutat.

Impulsarem una línia d'ajudes perquè la gent gran realitzin reformes orientades a garantir la continuïtat en les seves llars, mitjançant la resolució dels problemes d'accessibilitat, estalvi energètic i unes condicions adequades.

Estudiarem la creació del Consell de la Gent Gran.

Fomentarem el coneixement intergeneracional, mitjançant un programa en col·laboració amb el Consell Escolar Municipal que permeti implicar a la gent gran en l'educació de nens i nenes de primària així com la col·laboració entre el Casal de la Gent Gran i el Consell d'Infants.

Incorporarem nous espais d'activitat física per a gent gran en els espais i parcs públics.

Desenvoluparem un pla integral d'assistència a les persones que viu soles orientat a reforçar la seva integració i activitat social i, si s'escau, combatre la solitud.

Reclamarem al Govern de la Generalitat una Residència per a la gent gran

Proposarem una targeta de transport gratuït per a les persones grans amb baix nivell econòmic.

JOVENTUT


·Oferirem alternatives d'ocupació o formació per a col·lectius de joves amb dificultats formatives, mitjançant el programa de garantia juvenil.
·Durem a terme el Programa primera ocupació. Programa per a contractar el ajuntament a joves de la ciutat que acaben la seva formació universitària i professional i busquen una primera experiència laboral que els ajudi a començar en el món laboral.
·Impulsarem un servei d'acompanyament personalitzat i recerca activa de feina per a les persones joves, amb especial atenció cap a aquelles amb majors deficiències formatives.
·Detectarem les necessitats de contractació de les empreses del territori i desenvoluparem accions de formació ocupacional que permetin a joves en situació d'atur de la ciutat puguin trobar feina entre les empreses del municipi.
·Establirem mecanismes d'ajuda, assistència i acompanyament als nous projectes empresarials i d'autoocupació impulsats per joves.
·Desenvoluparem accions formatives especialment orientades a joves en l'àmbit de la innovació social i tecnològica que permetin el desenvolupament de les seves capacitats i l'aprofitament de les seves idees per respondre als reptes de la ciutat, en el marc d'una estratègia d'innovació ciutadana.
·Adequarem les instal·lacions i els horaris d'equipaments municipals o la biblioteca per oferir sales d'estudi, especialment en època prèvies a les avaluacions.
·Sotmetrem a consulta entre els joves les actuacions i projectes que en matèria juvenil durà a terme l'Ajuntament, després d'haver recollit les seves iniciatives.
·Potenciarem les activitats artístiques de qualsevol disciplina entre la joventut, i els facilitarem que desenvolupin els seus projectes i posteriorment els presentin a la ciutadania.
·Oferirem sales d'exposicions que permetin a joves artistes exposar la seva obra.
·Decidirem conjuntament amb el col·lectiu d'usuaris del Casal de Joves seus continguts, incorporant entre ells una programació cultural i formativa estable.
·Desenvoluparem una oferta d'oci nocturn estable i de qualitat, que també incorpori activitats esportives i saludables a la xarxa d'equipaments esportius municipals

 

Tornar a l'índex del 10 objectius del programa socialista