Sant Feliu de Llobregat

6. Ara Sant Feliu sostenible

  • Actualitzat:
  • Creat:

Mesures del PSC a les eleccions municipals del 2019 en matèria de sostenibilitat en edificis i espais públics, recollida de residus (selectiva, reducció i reciclatge), mobilitat, fiscalitat i activitat econòmica

6.SOSTENIBLE


EDIFICIS PÚBLICS I VIA PÚBLICA

Aplicarem les auditories energètiques que s'han realitzat en tots els edificis municipals per fer-los més sostenibles, en potenciar el seu estalvi energètic tant per la seva il·luminació com la seva climatització i apostarem per l'autogeneració d'energia, així com també per l'estalvi i la reutilització d'aigua .

·Invertirem en la rehabilitació i adequació dels equipaments i edificis municipals per garantir la seva plena accessibilitat física i / o sensorial.

Estudiarem la viabilitat d'un gestor energètic local. Basat en la capacitat de generació energètica agregada local d'origen renovable que estigui al servei de la ciutadania i el teixit econòmic local, com a eina per al desenvolupament d'una política energètica municipal que vetlli per la transició energètica de Sant Feliu sota criteris de sostenibilitat ambiental i justícia social.

 

RECOLLIDA SELECTIVA, REDUCCIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS.

Incrementarem la recollida selectiva de residus, especialment la fracció orgànica, mitjançant

La informació, conscienciació i sensibilització de la ciutadania.
La utilització de sistemes de recollida que afavoreixin aquesta recollida selectiva.
La utilització d'estímuls econòmics que la incentivin a través de la bonificació total o parcial de les taxes d'escombraries a aquells particulars i comerços, en funció del compliment dels objectius previstos.

·Impulsarem un pla amb l'objectiu de reduir la generació de residus, el seu reciclatge o reutilització, amb especial atenció a la contenció dels de caràcter alimentari.

 

MOBILITAT


·Aplicarem el Pla Local d'Accessibilitat per fomentar la mobilitat a peu. Després de superar el 100% de les barreres arquitectòniques, ara toca aconseguir la plena accessibilitat física i sensorial per a tot tipus de vianants.
·Implantarem els camins escolars segurs, d'acord amb la comunitat educativa

Prolongarem la línia exprés E-30 des de Mas Lluí fins a l'Estació del ferrocarril per afavorir la mobilitat obligada (treball o estudi) en transport públic d'aquesta part de la ciutat.

·Defensarem la ràpida implantació del carril Bus per la B-23, competència de la Generalitat.

Defensarem davant del Ministeri de Foment la connexió directa de l'Avinguda del Sol amb la B-23, en sentit Molins de Rei, per reduir el pas de vehicles en trànsit pel Carrer del Pla.

·Apostarem per un vial que permeti la ràpida sortida per Mas Lluí Sant Just, en direcció cap al polígon industrial d'aquesta població, per evitar el col·lapse de la Rotonda del Dr. Boehringer.

Completarem la xarxa de carrils bici segregats de la ciutat, fins a configurar la xarxa ortogonal que contempla 4 carrils verticals (entre la muntanya i el riu) i els 4 transversals que travessen la ciutat (entre Molins, Sant Just i Sant Joan)

·Interconnectarem la nostra xarxa de carrils bici amb els de les poblacions veïnes.

Instal·larem 5 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per impulsar el seu ús

·Aprovarem una nova ordenança que reguli la mobilitat dels nous vehicles personals de transport (bicicletes i patins elèctrics), orientada al fet que els mateixos circulin per la calçada i així s'alliberin les voreres per als vianants.

Millorarem l'accessibilitat als polígons, eixos comercials i espais d'activitat econòmica mitjançant el transport no contaminant, sostenible i innovador ja sigui aquest públic (tren, tramvia, autobusos) o privat (bicicletes, vehicles elèctrics). A més, afavorirem la seva intermodalitat.

 

FISCALITAT VERDA

Ampliarem dels 3 anys actuals a 5 anys la bonificació del 50% de la quota de l'IBI per la instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic procedent de fonts d'energia renovables per a l'autoconsum, tant en instal·lacions individuals como col·lectives. Alhora, bonificarem de la mateixa manera les taxes i impostos de les obres per a la seva instal·lació.

Bonificarem l'impost de circulació dels vehicles etiquetats com "zero" fins al 95% durant els 3 anys següents a la seva adquisició. Posteriorment la bonificació continuarà sent del 75% com en l'actualitat serà sent.
Bonificarem l'impost de circulació dels vehicles etiquetats com "eco" fins al 75% durant els 3 anys següents a la seva adquisició. Posteriorment la bonificació continuarà sent del 50% com en l'actualitat
Iniciarem els treballs per incorporar a les ordenances fiscals criteris de justícia social i ambiental, que garanteixi un repartiment equitatiu de costos i beneficis dels comptes públics i que fomenti els comportaments ambientalment responsables, sota la premissa de "qui contamina paga".

 

ACTIVITAT PRODUCTIVA AMBIENTALMENT SOSTENIBLE

Revisarem les ordenances de construcció per fomentar que les noves construccions en el nostre municipi incorporin criteris de disseny i construcció bioclimàtics, que facin possible un balanç energètic gairebé zero: amb un consum molt baix basat en la utilització d'energies renovables produïdes en el mateix edifici o en l'entorn.
Impulsarem la creació de nous llocs de treball "verds" en activitats ambientalment sostenibles tant en l'activitat municipal com en el foment de l'activitat privada.
Impulsarem la generació d'energies renovables a la ciutat. Subvencionarem durant 5 anys l'IBI i les taxes corresponents per a la instal·lació de sistemes de producció d'energia d'origen renovable per a l'autoconsum, individual o col·lectiu
L'economia circular serà una font de creació de riquesa sostenible. Impulsarem que els fluxos d'energia i consums de materials urbans i del teixit industrial tinguin reutilitzacions en altres produccions fomentant la reducció, l'estalvi i l'eficiència en l'ús de recursos no renovables. Amb especial atenció a la reutilització de les aigües reciclades de la depuradora per a usos industrials i agrícoles.
Desenvoluparem el projecte "eatable cities", que promou la plantació i cura de vegetals comestibles en espais públics de la ciutat, com a estratègia per promocionar els hàbits ambientals i alimentaris saludables i reforçar la cohesió social.

·Analitzarem les possibilitats de reutilitzar les aigües pluvials per a la jardineria, mitjançant la instal·lació de dipòsits de recollida.

 

DIFUSIÓ DE LA CULTURA AMBIENTAL

Donarem suport al Consell Escolar Municipal i a les escoles del municipi perquè reforcin les seves línies d'educació ambiental i impulsarem activitats específiques per donar a conèixer els reptes i desafiaments ambientals que enfronta la nostra ciutat i el món.
Impulsarem un premi d'idees sobre el Sant Feliu verd i sostenible del futur entre els centres de primària i secundària.

 

Tornar a l'índex del 10 objectius del programa socialista